Samenwerking met OKLO

OKLO = Ouders van normaal- en hoogbegaafde Kinderen met specifieke Leer- en/of Ontwikkelingsproblemen

De Overleggroep OKLO zag het licht eind 2001. Zeven belangengroepen (zie hieronder) werken samen en delen hun ervaringen en expertise met elkaar. OKLO wil uit één mond spreken in reactie op beleidsvoorstellen van de Ministers van Onderwijs. Een eerste gezamenlijke actie van ouderverenigingen en belangengroepen leidde rechtstreeks tot de aanstelling van een zorgcoördinator in elke basisschool (2003). Geleidelijk aan werd OKLO voor het Kabinet Onderwijs een belangrijke gesprekspartner rond leerzorg en werd betrokken bij het overleg. Zo kon OKLO adviseren rond ‘Maatwerk in Samenspraak’ en ‘Leerzorg in het Onderwijs’. OKLO was ook zeer nauw betrokken bij de discussies omtrent het Leerzorgkader (Minister Frank Vandenbroucke en Pascal Smet) wat nadien via ontwerpdecreten uiteindelijk uitmondde in het huidige M-decreet (maart 2014). Het M-decreet was een eerste aanzet voor een zorgkader in het Gewoon en in het Buitengewoon Onderwijs.
De kansen die dit M-decreet biedt aan ouders, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leraren en scholen heeft de Overleggroep OKLO neergeschreven in een mooie brochure.

  • BEKINA vzw : Begaafde kinderen en adolescenten, werkgroep voor ouders en opvoeders – www.bekina.org
  • Centrum ZIT STIL vzw: Omgaan met ADHD – www.zitstil.be
  • CETOS vzw: CentrumTaalontwikkelingsstoornissen – www.cetos.be
  • DYSPRAXIS vzw: OUdervereniging van kinderen met Coördinatie-Ontwikkelingsstoornis (DCD) – www.dyspraxis.be
  • NLD-vereniging vzw: Vlaamse vereniging voor niet-verbale leerstoornis – www.nld-vereniging.be
  • SPRANKEL vzw: Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen – www.sprankel.be
  • Iktic: Tourettevereniging België vzw – www.iktic.be