Secundair onderwijs

Redelijke aanpassingen Secundair Onderwijs

Communicatie

 • gebruik eenvoudige, duidelijke taal
 • geef korte en duidelijke instructies
 • trek steeds de aandacht van de leerling bij het geven van instructies
 • ga na of de leerling de opdracht heeft begrepen (laat vertellen in eigen woorden)
 • geef bedenktijd na het stellen van een vraag en geef tijd om de vraag te beantwoorden
 • vermijd opverzoeksituaties
 • leer/moedig aan om hulpvragen te stellen
 • groepsgesprekken: verduidelijk afspraken en gespreksregels (naar elkaar luisteren, beurtrol, bij het onderwerp blijven,…)
 • neem af en toe tijd voor ontspannen contact

Structureren

Structuur bieden in de tijd:

 • dagplanner, weekplanners voor taken, toetsen, examens
 • gebruik van agenda
 • begin-en eindduur aangeven van een opdracht/toets
 • voorspelbaar maken van overgangssituaties
 • bij startproblemen: samen de activiteit beginnen
 • spreid te leren woordenschat (Nederlands, Frans, Engels,…) over verschillende dagen in de agenda
 • spreid leren van feiten (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, technologie,…) over verschillende dagen in de agenda

Structuur bieden in de ruimte:

 • plaats de leerling dicht in buurt van de leerkracht of buddy
 • plattegrond school
 • visualiseer traject naar school (fietsroute, busroute,…)

Structuur bieden in materiaal:

 • boeken, schriften en mappen krijgen per vak dezelfde kleur
 • leerstofonderdelen zichtbaar maken met kleuren
 • hoeveelheid prikkels op de bank beperken

Structureren van het denken en handelen:

 • gebruik stappenplannen
 • veelvuldig denkstappen verwoorden en demonstreren

Structureren van lesinhoud:

 • teksten voorstructureren
 • titels en subtitels leren markeren
 • kernwoorden leren markeren
 • hoofd- en bijzaak leren aanduiden
 • voorzie foutloze kopieën (ingevulde cursus bij taalvakken, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, techniek…)

Visualiseren en gebruik van hulpmiddelen

 • gebruik visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van instructies en uitleg (picto’s, foto’s, filmpjes geschiedenis, aardrijkskunde etc.)
  hulpkaarten (Bv. definities, formules, tabellen, werkwoordvervoeging talen, regels)
 • agenda op het bord schrijven/ Digibord/ agenda via Smartschool
  stappenplannen
 • software (Sprint/Kurzweil/Claro)

Organiseren en plannen

 • boekentas leren maken: samen doen, buddy inschakelen, checklist
 • bespreek planning en taken bij boekbespreking, spreekbeurt, groepswerk

Leerstof leren

 • organiseer pre-teaching (op voorhand moeilijke woorden bespreken,
  begrijpend lezen, geschiedenis, wetenschappen,…)
 • voorzie extra oefenmomenten en extra oefenmateriaal voor thuis
 • leer kernwoorden markeren
 • ondersteun het maken van samenvattingen
 • overloop met de leerling de leerstof die ingestudeerd moet worden
 • bespreek samen met de leerling op voorhand welke hulpmiddelen
  toegelaten worden (
  bv. hulpkaarten, stappenplan bij woord- en
  zinsontleding, werkwoordvervoeging talen)

Taken

 • ga na of de leerling de opdracht goed begrepen heeft
 • splits meerledige opdrachten op
 • voorzie een tweede kans bij vergeten taken, geef uitstel
 • beperk klasoefeningen en huistaken tot de basisleerstof
 • vermijd onvoorbereide spreektaken vooraan in de klas
 • boekbespreking: beperk aantal boeken of laat gebruik van luisterboeken toe / vervang evt. boekbesprekingen door filmbespreking
 • laat visuele hulpmiddelen toe bij spreekbeurten, mondelinge dialogen
 • laat aanpassingen toe bij stelopdrachten (Bv. strip tekenen i.p.v. verhaal)

Toetsen en examens

 • kondig toetsen ruim op voorhand aan
 • geef geen onverwachte toetsen
 • stel duidelijke niet dubbelzinnige vragen, splits meerledige opdrachten op
 • lees vragen voor en ga begrip na
 • dictee: gebruik woord- of invuldictees i.p.v. zinsdictee
 • wiskunde:vrijstelling van het reproduceren van stellingen of bewijzen uit het geheugen (bv. definities, bewijzen: laat leerling tekenen en
  mondeling uitleggen)
 • trek geen punten af voor gebrekkige zinsformulering
 • taalfouten niet laten meetellen bij leerstof waarbij dit niet relevant is
 • voorzie een tweede kans: inhaalles, kijk na of alle opdrachten werden ingevuld, bied kans tot mondelinge toelichting
 • voorzie meer tijd
 • spreid toetsen en examens zodat de leerling meer tijd heeft om te
  studeren