Diagnostiek en therapie

Logopedie

Logopedie voor kinderen en jongeren met (ontwikkelings)dysfasie bestaat uit het behandelen van de spraak- en taalontwikkelingsstoornis.

Na een klinische diagnose (onderzoek van spraak-, taal- en auditieve verwerking) stellen logopedisten, rekening houdend met de noden en de hulpvraag, een individueel therapieplan op voor het verbeteren van de spraak en de gesproken en geschreven taal.

Afhankelijk van het diagnostisch onderzoek en het evaluatieonderzoek kunnen volgende doelstellingen aan bod komen:

  • Verbeteren van de uitspraak (articulatie) op spraakklank-, woord- en zinsniveau
  • Leren onderscheiden en herkennen van spraakklanken (auditieve verwerking)
  • Analyseren en synthetiseren van spraakklanken (auditieve vaardigheden)
  • Begrijpen van woorden, zinnen, instructies en teksten
  • Woordenschatuitbreiding, verdieping van woordbetekenis en aanleren van woordvindingsstrategieĆ«n
  • Begrijpen en gebruiken van communicatieve intenties
  • Stimuleren van gespreksvaardigheden en verhaalopbouw
  • Taal leren gebruiken in sociale situaties en afstemmen op de luisteraar
  • Bevorderen van de communicatieve zelfredzaamheid
  • Psycho-educatie (probleeminzicht, talenten en vaardigheden) van het kind/de jongere en zijn naaste omgeving

Nauwe samenwerking met familieleden, school, ondersteuningsnetwerk, CLB, thuisbegeleidingsdient en andere hulverleners die het kind/de jongere met (ontwikkelings)dysfasie ondersteunen is onontbeerlijk.

Het uiteindelijke doel is het verhogen van de participatie in de maatschappij (school, vrije tijd, leeftijdsgenoten, …).

De basisprincipes van de ondersteuning zijn visualiseren (mimiek, gebaren, afbeeldingen, filmpjes, geschreven taal, stappenplannen,…), structureren (dagstructuur, agenda, lesinhoud,…), expliciteren (uitleggen, verhelderen, toelichten), veel herhalen en het gebruik van hulpmiddelen (ondersteunende gebaren, communicatieschrift, onthoudmap, Apps,..).

Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (PDOD)

Ontwikkelingsdysfasie (OD) kent in de logopedische praktijk een steeds groeiende belangstelling. Gefundeerde diagnostiek in functie van een aangepast zorgtraject voor kinderen en jongeren met OD roept veel vragen op, zowel in de klinische praktijk als in het onderwijs. Diagnostiek naar OD vergt dan ook een grondige expertise. Een diagnose OD kan pas gesteld worden als aan verschillende specifieke voorwaarden voldaan is, zoals een jaar aangepaste logopedische therapie voor mondelinge taal. Het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (PDOD) bezorgt de logopedist een algemene leidraad die op recente inzichten gebaseerd is en draagt hierdoor bij aan een kwaliteitsvolle, multidisciplinaire diagnostiek.

Dysfasie en intelligentie (Wim Thienpont)

Dysfasie en intelligentie (Wim Thienpont)

Terugbetaling logopedie

Terugbetaling-logopedie.pdf

Links RIZIV