Kleuters

Algemeen

 • schep een veilige en vertrouwde omgeving
 • vertrek vanuit de belevingswereld, het concrete
 • volg het kind in zijn interesses
 • benut sterke kanten (visueel, non-verbaal, doorzetting…)
 • plaats het kind naast een talig sterke leerling
 • hou rekening met het nadelig effect van omgevingslawaai, verkies een rustige omgeving
 • wissel talige activiteiten af met niet-talige
 • bouw de duur van luisteractiviteiten gradueel op
 • geef het kind tijd
 • help bij startproblemen
 • kondig veranderingen tijdig aan

Communicatie

 • communicatie staat voorop
 • vermijd op verzoeksituaties en teveel vragen
 • accepteer de manier waarop de leerling communiceert
 • maak steeds oogcontact en ga op ooghoogte
 • let op eigen taalgebruik: praat langzaam en duidelijk in eenvoudige zinnen, benadruk belangrijke woorden
 • ondersteun taal met natuurlijke gebaren en mimiek
 • geef voldoende verwerkingstijd om taal te begrijpen
 • wacht even na een vraag zodat het kind de tijd krijgt om de vraag te begrijpen en vervolgens voldoende tijd krijgt om een antwoord te formuleren
 • controleer regelmatig of de boodschap/opdracht werd begrepen
 • geef tijd bij het weergeven van gedachten; laat de leerling uitspreken, laat uitbeelden, naspelen of tekenen
 • corrigeer versprekingen tegemoetkomend

Sociale routines

 • leer begroeten en afscheid nemen en koppel er gebaren aan
 • leer woorden als ‘dank je wel, alsjeblieft, smakelijk’ en ‘sorry’ binnen dagelijkse routines

Zelfredzaamheid

 • begin samen de activiteit en begeleid dit met woorden
 • maak gebruik van liedjes als ondersteuning
 • leer alles in kleine stapjes in een vaste volgorde
 • begeleid handelingen met taal
 • ondersteun met foto’s, prenten of picto’s
 • leer hulp- en toestemmingsvragen aan

Spel, samenspel begeleiden

 • breng structuur aan door het speelgoedaanbod te beperken
 • varieer geregeld spelmateriaal
 • lok taal uit via samen doen
 • laat het kind zelf ontdekken en verwoord wat het doet
 • toon en bedenk zelf spelvariaties, breng geleidelijk fantasiespel aan
 • leer het kind geleidelijk aan samenspelen met andere kinderen

Kringgesprekjes

 • zorg voor een duidelijke structuur met vaste tregels
 • vraag ouders foto’s of voorwerpen mee te brengen (Bv. uitstap, weekend)
 • breng structuur aan in het verhaal, vat samen
 • voorlezen: plaats het kind dicht bij jou zodat het de prenten uit het boek goed kan zien
 • geef evt. voorleesboeken vooraf mee naar huis

Woordenschat

 • laat het kind veel ervaringen opdoen
 • koppel woorden aan voorwerpen, handelingen, toestanden en gevoelens
 • breng basiswoordenschat aan
 • leer begrippen door ze te laten beleven

Voorbereidende leesoefeningen

 • ondersteun rijmwoorden en auditieve oefeningen altijd visueel

Motoriek

 • voer handelingen uit met woorden
 • volg steeds hetzelfde patroon en leer vaste volgorde aan
 • ondersteun opeenvolgende handelingen visueel

Tekenen & knutselen

 • beleef plezier aan samen knutselen. Gesprekjes ontstaan dan vanzelf.
 • help bij startproblemen
 • ondersteun de opeenvolgende stappen met prenten en verwoord

Gevoelens & gedrag

 • bied structuur, veiligheid en voorspelbaarheid
 • wees consequent, gebruik picto’s om gewenst gedrag aan te leren
 • zorg voor succeservaring en welbevinden
 • bedenk samen oplossingen voor probleempjes
 • wees voorzichtig met grapjes