Lager onderwijs

Algemeen

 • schep een veilige en vertrouwde omgeving
 • vertrek vanuit de belevingswereld, het concrete
 • benut sterke kanten (visueel, non-verbaal, doorzetting…)
 • plaats het kind dichtbij de leerkracht
 • plaats het kind naast een talig sterke leerling
 • hou rekening met het nadelig effect van omgevingslawaai, verkies een rustige omgeving
 • wissel talige activiteiten af met niet-talige
 • bouw de duur van luisteractiviteiten gradueel op
 • geef het kind tijd
 • help bij startproblemen

Communicatie

 • communicatie staat voorop
 • vermijd op verzoeksituaties
 • accepteer de manier waarop de leerling communiceert
 • maak steeds oogcontact
 • let op eigen taalgebruik: praat langzaam en duidelijk in eenvoudige zinnen, benadruk belangrijke woorden
 • ondersteun taal met natuurlijke gebaren en mimiek
 • geef voldoende verwerkingstijd om taal te begrijpen. Wacht even
 • na een vraag zodat de leerling de tijd krijgt om de vraag te
 • begrijpen en vervolgens voldoende tijd krijgt om een antwoord te
 • formuleren
 • controleer regelmatig of de boodschap/opdracht werd begrepen
 • geef tijd bij het weergeven van gedachten; laat de leerling uitspreken, laat uitbeelden, naspelen of tekenen
 • let op met ironie en grapjes
 • figuurlijke taal is moeilijk!
 • corrigeer versprekingen tegemoetkomend

Tips bij woordvindingsproblemen

 • geef aanvulzin
 • bied eerste letter of klank aan
 • doe beroep op gevoel dat woord oproept (beleving)
 • gebruik andere kanalen: tekenen, uitbeelden,…
 • leer omschrijvingen, zoek synoniemen
 • leer standaardzinnetjes

Innerlijke taal

 • structureer en ondersteun innerlijke taal
 • verwoord eigen denkproces bij wat je doet
 • verwoord wat de leerling doet
 • gebruik dezelfde woorden bij dezelfde handelingen
 • vertolk wat de leerling voelt of beleeft
 • laat de leerling zoveel mogelijk ideeën en gedachten verwoorden

Visuele ondersteuning

 • gebruik gebaren, mimiek, foto’s, prenten, geschreven taal, tekeningen,…
 • bied stappenplannen aan
 • gebruik schriftbeeld
 • kies (voor)leesboeken met veel prenten
 • gebruik schema’s, kleurcodes, pictogrammen
 • nuttige software: SymWriter/ Pictoselector

Structureren

structureren in tijd

 • daglijn, weekkalender, klok, agenda (VISUEEL)
 • kondig veranderingen tijdig aan
 • vertel wat op elkaar volgt

structureren van handelingen

 • vaste volgorde
 • help bij startproblemen
 • stappenplannen

structureren van grotere taalgehelen

 • markeren, kleuren, schema’s (begrijpend lezen, verhalen, wero, vraagstukken,…)

Lezen en schrijven

 • aanvankelijk technisch lezen: ondersteun letters met gebaren en prenten
 • ondersteun visueel auditieve hak- en plakoefeningen en rijmoefeningen
 • stillezen vergemakkelijkt het begrip
 • laat een leestekst op voorhand voorbereiden (logopedist/ondersteuner/ouder)
 • baken paragrafen af
 • verkies woorddictee boven zinsdictee
 • bied invulzinnen aan
 • houd bij dictee het tempo van de leerling in de gaten

Rekenen

 • hou rekening met omschakelproblemen (bv. bij de overgang van een reeks optelsommen naar aftreksommen)
 • gebruik geïndividualiseerde stappenplannen en onthoudkaarten
 • laat regel-, getal- en tafelkaarten toe
 • ondersteun tafels visueel of met een liedje
 • visualiseer (splitsingen, breuken, vraagstukken)
 • gebruik ruitjespapier
 • metend rekenen: stimuleer concrete ervaring

Vakoverschrijdende problemen

 • taalproblemen hebben invloed op het begrijpen van opdrachten, teksten,
  verhalen en het formuleren van antwoorden
 • hou rekening met de moeizame talige informatieverwerking
 • laat de leerling niet onvoorbereid iets voor de klas vertellen, bereid de leerling voor
 • noteer moeilijk begrepen woordenschat voor logopedist of ondersteuner
 • laat spreekbeurt, versjes, boekbespreking voorbereiden met de logopedist en/of ondersteuner
 • laat begrijpend lezen en Wero vooraf verkennen door de logopedist of ondersteuner
 • hou rekening met problemen met het reproduceren van geheugenstof

Les geven

 • ondersteun gesproken taal visueel & met gebaren
 • hou instructies kort en duidelijk (bv: 1 opdracht)
 • splits meervoudige instructies in verschillende onderdelen (visualiseer met een stappenplan)
 • controleer of het kind de instructie, de taak begrepen heeft
 • indien traag tempo, geef enkel basisoefeningen
 • geef meer tijd nodig om leerstof te verwerken en herhaal
 • structureer, herhaal, geef tijd voor verwerking

Taken en toetsen

 • controleer agenda en boekentas
 • vermijd onverwachte toetsen
 • vraagstelling: duidelijk en helder
 • indien traag tempo, geef meer tijd